☦I system with Rusin Church Slavonic ☦

БУКВЫ

BUKVY

In English, Sounds Like

А а

A a

ah   ah in ah ah ah

Б б

B b

b b in brother

В в

V v

v  v in victory

Г г

H h

h h in heaven

Г г

G g

g g in good

Д д

D d

d d in dove

Е е

E e

eh e in ettiquite

Є є

Je je

yeh ye in yes

Е е

Jo jo

yo yo in Yosemity

Ж ж

Ž ž

zh zh in zha zha

З з

Z z

z  z in zenith

І і

Í  í

ee ee in beetle

Ї ї

Jí jí

yee ye in yeast

И и

I  i

ih i in interesting

Ы ы

y

uh io in position

Й й

J j

yih y in youth

К к -

K k

k  k in kindness

Л л -

L l

l l in love

М м -

M m

m m in mother

Н н

N n

n n in natural

О о

O o

o  o  in open

П п

P p

p p in particular

Р р

R r

r r in ridges trill the r once

С с

S s

s   s in saint

Т т

T t

t t in tenacity

У у

U u

oo oo in woo

Ф ф

F f

f f in father

Х х

Ch ch

ch ch in Loch Lomand

Ц ц

C c

ts ts in splits

Ч ч

Č č

ch ch in church

Ш ш -

Š š

sh sh in shepard

Щ щ

Šč šč

shch shch in fresh cheese

Ю ю

Ju ju

yu u in unite

Я я

Ja ja

yah ya in yap

Ь ь - ’

mjaki znak

soft sign

Phonetic
Combinations

БУКВЫ

BUKVY

In English, Sounds Like

TЯ тя

tja

tyah

НЯ ня

ňa

nyah

НЄ нє

ňe

nyeh

НЪ нъ

ňí

nyee

МЯ мя

mja

myah

ДЪ Дъ

djí

dyee

ЛЪ лъ

ljí

lyee

ЦЪ цъ

cjí

tsyee

ЦЯ ця

cja

tsyah